Forskningen på styrkor har vidareutvecklats allt snabbare under de sista fem åren. Strengthsfinder var först ut, följt av VIA (läs mer nedan) och sedan har realise2 utvecklats av CAPP med Alex Linley som forskningsansvarig. Vidareutvecklingen av VIA och hur man jobbar med VIA och realise2 i utbildning, rekrytering, psykoterapi och coaching har utvecklats. Vi har gått vidare till att ”använda sina top5 styrkor interventioner” till bättre kartläggning, förståelse och vidareutveckling av sina styrkor. I realise2 får man fram dels klientens eller coacheens svagheter, inlärda beteenden och medvetna och mindre medvetna styrkor.

Läs mer om styrkor i boken Styrkebaserat arbete: hitta, förstå, utforska och utveckla styrkor. En bok om psykologiska styrkor.

Under de senaste årtionden har man utvecklat en diagnos- och statistiskt manual av psykologiska sjukdomar: Diagnostic and Statistic Manual (DSM). DSM innebär en direktion för psykologer och psykiatriker som arbetar med psykologisk ohälsa. DSM utvecklas kontinuerligt och fokuserar enbart på psykologisk sjukdom och inte på psykologisk hälsa. Enligt DSM anses du uppnå välbefinnande om du inte har symtom av psykologisk ohälsa.

Inom PP används mestaldels VIA (Values in Action) testet som består av 240 olika frågor. Resultatet visar på 24 olika styrkor, 1-24. Man kan läsa på om sina topp5 styrkor och fundera ut hur man kan använda sig av en ny styrka varje vecka, när man stöter på problem fundera på om man kan hitta kreativiteten och lösningen i någon av sina topp5 styrkor.

Vilka är dina styrkor? Många människor kan tala om sina styrkor fast de inte är så säkra på vilka de är. Initiativtagarna till testerna avseende karaktärsstyrkor, Values in Action, VIA, tror att två antaganden är fel; det ena är att alla kan lära sig att bli duktiga i nästan vad som helst. Det andra är att den största potentialen för att växa är personens största svagheter.

Forskningen om styrkor pekar åt att om man vet och känner till sina styrkor genererar detta:

 • Insikt och ger perspektiv på sitt liv
 • Skapar optimism
 • Ger en känsla av vart man är på väg; direktion
 • Hjälper en att utveckla förtroende
 • Skapar en känsla av vitalitet
 • Ger en känsla av uppfyllelse
 • Hjälper till att nå sina mål

Forskning visar att när vi hittar våra styrkor och nya sätt att använda dem på ger det oss energi och gör oss mer produktiva och fungerar som en personlig strategi i motsats till att förstärka våra svagheter. Flera teorier pekar mot att vi kan lägga fokus på hur man kan använda sina styrkor för att må bra och ta sig framåt i sin yrkesroll. En undersökning gjordes där över 2 miljoner framgångsrika medarbetare intervjuades i över 60 länder där man frågade hur ofta de arbetade utifrån sitt bästa. Cirka 20 % av de anställda i större organisationer svarade att de använde sina styrkor varje dag. Dessa 20 % visade ett starkt samband med lägre personalomsättning, färre sjukdagar, färre olyckor, ökad produktivitet och kundnöjdhet.

Att utveckla vissa av sina styrkor hjälper till att bygga återhämtningsförmåga, resilience, och en buffert mot vissa typer av dysfunktioner och mentala sjukdomar, t ex optimism förebygger depression, flow i sport förebygger tablett/drog missbruk. Mod, tro, hopp, och ärlighet är bland de styrkor som genererar en buffert.

En persons karaktärsstyrkor är de styrkor som en person äger, lyfter fram och tränar ofta. I intervjuer så upptäckte man att nästan alla kan identifiera en handfull styrkor som sina egna, mellan två och fem stycken. Nedan listas några av kriterierna för karaktärsstyrkor:

 • En känsla av ”detta är jag”, att man känner sig äkta, att man hittat sitt ”riktiga jag”
 • En känsla av upprymdhet under tiden man använder sin styrka, speciellt i början
 • Ju mer man använder sig av sin styrka och känner igen teman som hänger ihop med sin styrka desto snabbare inlärningskurva
 • En längtan av att vilja agera som passar sin styrka
 • En känsla av oövervinnelighet när man använder sin styrka, som om man inte kan stoppas
 • Inre motivation när man använder sig av sin styrka

A strength is “a natural capacity for behaving, thinking, or feeling in a way that allows optimal functioning and performance in the pursuit of valued outcomes” (Linley & Harrington, 2006)

Nedan följer VIA, gör testet gratis på www.authentichappiness.org. Läs mer om dina styrkor nedan, först är det engelska ordet och sedan följer en icke-vetenskaplig översättning till svenska, VIA kommer att översättas till svenska, dock vet vi ännu inte när.

Visdom och kunskap – kognitiva styrkor som gör det möjligt att lära sig och använda sig av sin kunskap

 1. Creativity/ Kreativitet: Tänker i nya banor och på produktiva sätt att Göra,utföra saker och ting på; konstnärligt utförande men kan gälla andra områden. En kreativ person är någon som kommer på idéer som är originella och användbara.
 2. Curiosity/ Nyfikenhet: Tar del av och finner intresse i allt som pågår, ser det mesta som en ständigt pågående erfarenhet; finner olika ämnen fascinerande; upptäckare, utforskare. Flexibel, öppen och gillar saker som är lite knepiga och mångbottnade, tar aktivt del av nya saker (ligger inte framför tv:n för mer kunskap). Har en pågående nyfikenhet i dels sin egen inre värld, upplevelser och dels i sin omgivning, blir intresserade, dras till nya människor, saker, upplevelser och är sällan uttråkade.
 3. Open-mindedness/ Omdömesförmåga: Har en förmåga till kritiskt tänkande, tänker igenom saker och undersöker dem från alla perspektiv, drar inte förhastade slutsatser, har förmågan att övertala, ändra någons åsikt, väger alla bevis rättvist mot varandra. Förlitar sig på rationella argument, blandar inte ihop egna önskningar och behov med verkliga fakta. Efter att en person med omdömesförmåga har övervägt olika alternativ kan en person med omdömesförmåga stå för sin åsikt och agera därefter.
 4. Love of learning/ Kunskapstörst: Älskar att lära sig och behärskar nya färdigheter, skickligheter, ämnen, antingen på sitt eget sätt eller rent formellt. Relaterad till nyfikenhet men utvecklar det vidare till kunskap. Tar varje tillfälle i akt att lära sig något nytt, en ny förmåga, eller att bygga vidare på befintlig kunskap.
 5. Wisdom/ Perspektivseende: Kan ge rådgivning till andra, har en syn på världen som gör det greppbart för en själv och andra. Har ett sätt att se på världen som känns genomtänkt och vettigt. Perspektivseende innebär kunskap och erfarenhet, men det är mer än inhämtning av information, det är användbart för att stärka välmåendet. Det är förmågan att lyssna till andra, utvärdera det de säger och sen erbjuda dem ett användbart råd.

Mod – emotionella styrkor; att man har en vilja att uppnå mål som innebär utmaning, motsatta åsikter från omgivningen eller från en själv

 1. Courage/ Mod: Att man är modig, inte rädd inför hot, utmaningar, svårigheter, eller smärta; säger vad han eller hon anser är rätt även när de står ensamma och/eller mot andra. Moraliskt mod att stå upp för något trots att det är impopulärt och antagligen innebär problem. Det är mer troligt att en individ möter en situation och försöker att hantera den om deras tidigare erfarenheter har givit dem mod och självförtroende till att tro att de kan hantera och möta utmaningen.
 2. Perseverance/ Persistence/ Ihärdighet, uthållighet: Att vara uthållig, man avslutar det man startar, håller fast vid målen trots hinder, trivs med att avsluta uppgifter. Jagar inte efter ouppnåeliga mål, eller är inte perfektionist.
 3. Authenticity/ Integrity/ Ärlighet: Är äkta, har integritet, säger sanningen, visar sig själv på ett äkta sätt, spelar ingen roll, tar ansvar för sina känslor och sitt agerande. Jordnära, ärlig och äkta, hederlig, lever sitt liv på ett sant och uppriktigt sätt. Ordet integritet är Latin och betyder helhet. Integritet är bortom att säga sanningen och innebär att man tar ansvar för hur man tänker, känner och beter sig.
 4. Zest/ Entusiasm/ Iver: Möter livet med en iver, spänning och energi; gör inte saker och ting halvhjärtat; lever livet som ett äventyr, känner sig levande och aktiv. Har en ivrighet i tanke, känsla och beteende.

Medkänsla och kärlek – interpersonliga styrkor, social kompetens, känner av och blir vän med andra

 1. Kindness/ Generosity/ Vänlighet: Ställer upp med tjänster och goda saker för andra, hjälper dem, tar hand om dem. Är vänlig och generös mot andra och aldrig för upptagen för att göra någon en tjänst. Personer som styrs av den andra personens bästa även om ens egna önskningar och behov kan bli lidande. Empatiska, bryr sig om andra.
 2. Capacity of love and be lovad/ Kärleksfullhet: Nära och intima relationer med andra människor är något de värderar högt. Innebär att ge och ta emot kärlek, gillar att vara nära andra som har betydelse för en.
 3. Social intelligens: Är medveten om motiven och känslorna från andra och sig själv, vetskap om hur man ska bete sig och passa in i olika sociala situationer; vet vad som får andra människor att fungera (”tick”).

Rättvisa – hur man agerar i större grupper, allt från familjen till samhället

 1. Citizenship/ Lojalitet/ Laganda: Arbetar bra som en gruppmedlem, är lojal till gruppen, gör sin del, hängiven arbetar för gruppens bästa. Man är en god samhällsmedborgare. Hjälper andra, städar undan om man själv eller någon skräpat ned för man värnar om samhället, stadsdelen, kvarteret där man bor och/eller arbetar.
 2. Fairness/ Equity/ Rättvisa: Behandlar alla människor på samma sätt, likvärt, låter inte personliga känslor störa beslut och anseende om andra; ger andra en ärlig chans. Styrs inte av hur personerna är eller av sina egna förutfattade åsikter.
 3. Ledarskap: Kan leda och uppmuntra, motivera en grupp, samtidigt vara en gruppmedlem och se till att saker och ting blir gjorda, organiserar gruppaktiviteter och ser till att det händer, sker.

Måttlighet – styrkor mot överflöd i alla former, kan uttrycka sina behov och önskemål på ett ödmjukt sätt

 1. Forgiveness/ Förlåtande/ Ödmjukhet: Förlåter de som gjort fel, ger människor en andra chans, är inte långsint, eller hämndlysten.
 2. Modesty/ Anspråkslöshet: Tillåter någons resultat att tala för sig själv, söker inte själv rampljuset, ser inte sig själv som mer speciell än någon annan.
 3. Prudence/ Caution/ Eftertänksamhet: Är försiktig, tar inga onödiga risker, säger och gör inte saker och ting som kan ångras. Eftertänksamhet som styrka innebär att inte falla för kortsiktiga frestelser utan planera för framtiden.
 4. Self-control/ Self-regulation/ Självkontroll: Har god självkontroll, kan påverka vad han känner eller gör, är disciplinerad, kontrollerar t ex sina känslor.

Transcendens – styrkor som ser en högre mening i allt, att se bortom sig själv, det heliga, universum, andra människor

 1. Appreciation of beauty and excellence/ Skönhetssinne: Uppskattar det vackra, uppmärksammar och noterar skönhet, och skickligt utförande i alla situationer och på alla ställen i livet, från natur, konst, matematik och vetenskap till vardagliga erfarenheter.
 2. Gratitude/ Tacksamhet: Medveten om och tacksam för de bra saker som sker, tar sig tid och uttrycker sin tacksamhet. Uppskattar någons annans förmåga att ge, ser vad andra människor gör för en och tar aldrig detta för givet.
 3. Optimism/ Futuremindedness/ Hopp: Förväntar sig det bästa i framtiden och arbetar för att uppnå det, känner tillit till en ljus framtid.
 4. Humour/ Lekfullhet: Gillar att skratta, gör så att andra människor ler, ser lättsamheter. Tycker om att skämta och få andra människor att skratta.
 5. Sense of purpose/ Spiritualitet: Har en tro på någon högre mening, kraft i livet, i universum, vetskap om var man passar in i ett större sammanhang.